Sęk w tym, że jesteśmy profesjonalistami

Polityka prywatności – dlaczego?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w firmie Drewpłyt jest zgodne z przepisami prawa, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem owych danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie dzisiaj zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „RODO”.

1. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w związku z zakupami, które zostały dokonane w naszej firmie, dokonane w sklepie stacjonarnym lub internetowym, a także poprzez inne przypadki kontaktu z Drewpłyt s.c. np. przy udziale w promocjach, udziale w programie lojalnościowym lub wyrażeniem opinii na nasz temat, w których to przypadkach dokonaliście Państwo na to zgody.

2. Drewpłyt s.c. jest administratorem Państwa danych osobowy

Drewpłyt s.c. ustalił cele, zakres i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego też względu jest odpowiedzialny za przetwarzanie zgodne z aktualnymi przepisami prawa, w tym RODO, które chroni właśnie te prawa, a w szczególności prawo do ochrony danych osobowych oraz podstawowe prawa wolności osób fizycznych.

3. Cel przetwarzania Państwa Danych osobowych

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie i dokonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym między innymi świadczenie wszelkich usług, sprzedaży towarów, serwisu posprzedażowego, świadczenie usług drogą elektroniczną, np. realizacja programów lojalnościowych, newsletetter, wyrażanie opinii oraz ocen i komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń, a także kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W zaistniałych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy/zlecenia lub podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy/zlecenia (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO), podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego po stronie Drewpłyt s.c. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: przechowywanie dokumentów, a w tym FV, paragonów imiennych oraz wszelkich innych dokumentów księgowych, udostępnianie Państwa danych w celach podatkowych i rachunkowych, rozpatrywanie reklamacji.

Przetwarzane Państwa dane osobowe będą też wykorzystywane na podstawie uzasadnionego interesu Drewpłyt s.c. (art. 6 ust. 1 f RODO) do celów:

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określał cel przetwarzanych danych. Klient ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

4. Kto poza Drewpłyt s.c. ma prawo dostępu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych w celach, dane te mogą być udostępniane następującym kryteriom odbiorców:

5. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zwykłej zgody jest dobrowolne. Niemniej jednak do zawarcia umowy/zlecenia podanie tych danych jest warunkiem takich umów. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, Drewpłyt s.c. może wymagać podanie danych niezbędnych do wykonania umowy/zlecenia, a w tym np. nr NIP. Odmowa podania danych z zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy/zlecenia oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała zawarcie takich czynności.

6. Informacja o profilu Państwa danych

Firma Drewpłyt s.c. będzie dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, w tym analizować, aby uzyskać informacje na temat zainteresowań lub preferencji (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób na Państwa wpływać.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umów/zleceń, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na zasadzie uzasadnionego interesu, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane te nie będą już przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak dalsze przechowywanie danych osobowych może być konieczne z uwagi na realizację umowy/zlecenia lub przepisy prawa.

8. Przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wszystkim osobom, firmom oraz instytucjom, których dane osobowe są przetwarzane przez Drewpłyt s.c., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a) nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane

b) osoba, której dane osobowe są przetwarzane wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych

c) osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej na przetrzymywanie tych danych

d) prawo do żądania aktualizacji i poprawiania swoich danych osobowych

e) prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora

f) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

– osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
– przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Prawo do sprzeciwu

W dowolnym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na interesie Drewpłyt s.c. lub interesie publicznym ( art. 6 ust. 1 e if RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Drewpłyt s.c. nie będzie już przetwarzać tych danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów oraz praw lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Drewpłyt s.c., na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym również profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. Po wniesieniu sprzeciwu Drewpłyt s.c. nie będzie już przetwarzać Państwa danych osobowych do w/w celów.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Drewpłyt s.c. danych osobowych.

9. W jaki sposób skontaktować się z Drewpłyt s.c. w spawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres:
Drewpłyt s.c., ul. Mieszka I 7,86-300 Grudziądz,
lub wysyłając wiadomość do naszego biura na adres e-mail: biuro@drewplyt.com.pl
lub dzwoniąc na nr tel.: (56) 46 224 63